مقطع تحصیلی

کلاس اول
کلاس اولی ها

در این فایل 1413 پرسش چهارگزینه ای از فصول 15 گانه کتاب سال نهم و علوم سال هشتم

کلاس دوم
کلاس دومی ها

تعداد صفحات کتاب: 115 صفحه این کتاب شامل مجموعه کاملی از تیپ های مختلف سوالات امتحانی

کلاس سوم
کلاس سومی ها

نمونه سوالات سراسری پایان سال خرداد ماه توسط آموزش پرورش کل تهران طراحی شده است

کلاس چهارم
کلاس چهارمی ها

نمونه سوالات توسط استاد طراحی شده است

کلاس پنجم
کلاس پنجمی ها

در این فایل 1413 پرسش چهارگزینه ای از فصول 15 گانه کتاب سال نهم و علوم سال هشتم

کلاس ششم
کلاس ششمی ها

تعداد صفحات کتاب: 115 صفحه این کتاب شامل مجموعه کاملی از تیپ های مختلف سوالات امتحانی 98

کلاس هفتم
کلاس هفتمی ها

نمونه سوالات سراسری پایان سال خرداد ماه توسط آموزش پرورش کل تهران طراحی شده است

کلاس هشتم
کلاس هشتمی ها

نمونه سوالات توسط استاد طراحی شده است

کلاس نهم
کلاس نهمی ها

در این فایل 1413 پرسش چهارگزینه ای از فصول 15 گانه کتاب سال نهم و علوم سال هشتم

کلاس دهم
کلاس دهمی ها

تعداد صفحات کتاب: 115 صفحه این کتاب شامل مجموعه کاملی از تیپ های مختلف سوالات امتحانی

کلاس یازدهم
کلاس یازدهمی ها

نمونه سوالات سراسری پایان سال خرداد ماه توسط آموزش پرورش کل تهران طراحی شده است

کلاس دوازدهم
کلاس دوازدهمی ها

نمونه سوالات توسط استاد طراحی شده است

نمونه سوالات پرطرفدار

نمونه سوال با خروجی ورد word
نمونه سوال با خروجی ورد word

در سایت جابر 12 نمونه سوالات معولا با خروجی PDF و خزوجی WORD برای دانلود قرار گرفته است

دانلود رایگان نمونه سوالات مقاطع مختلف
دانلود رایگان نمونه سوالات مقاطع مختلف

در سایت جابر 12 تمامی نمونه سوالات به صورت رایگان میباشد و برای دانلود نمونه سوالات پولی دریافت نمیشود

جستجوی و فیلتر دقیق نمونه سوالات
جستجوی و فیلتر دقیق نمونه سوالات

در یاست جابر 12 شما می توانید با فیلتر دقیق به نمونه سوال مورد نظر خود برسید و آنرا به صورت رایکان دانلود نمایید