مقطع تحصیلی

پایه اول
پایه اول

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال پایه اول قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه دوم
پایه دوم

در این قسمت تعداد 42 نمونه سوال پایه دوم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه سوم
پایه سوم

در این قسمت تعداد 175 نمونه سوال پایه سوم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه چهارم
پایه چهارم

در این قسمت تعداد 158 نمونه سوال پایه چهارم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه پنجم
پایه پنجم

در این قسمت تعداد 156 نمونه سوال پایه پنجم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه ششم
پایه ششم

در این قسمت تعداد 262 نمونه سوال پایه ششم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه هفتم
پایه هفتم

در این قسمت تعداد 496 نمونه سوال پایه هفتم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه هشتم
پایه هشتم

در این قسمت تعداد 618 نمونه سوال پایه هشتم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه نهم
پایه نهم

در این قسمت تعداد 444 نمونه سوال پایه نهم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه دهم
پایه دهم

در این قسمت تعداد 20 نمونه سوال پایه دهم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه یازدهم
پایه یازدهم

در این قسمت تعداد 23 نمونه سوال پایه یازدهم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه دوازدهم ریاضی
پایه دوازدهم ریاضی

در این قسمت تعداد 336 نمونه سوال پایه دوازدهم ریاضی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه دوازدهم تجربی
پایه دوازدهم تجربی

در این قسمت تعداد 741 نمونه سوال پایه دوازدهم تجربی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه دوازدهم انسانی
پایه دوازدهم انسانی

در این قسمت تعداد 1196 نمونه سوال پایه دوازدهم انسانی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه یازدهم ریاضی
پایه یازدهم ریاضی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال پایه یازدهم ریاضی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه یازدهم تجربی
پایه یازدهم تجربی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال پایه یازدهم تجربی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه یازدهم انسانی
پایه یازدهم انسانی

در این قسمت تعداد 2 نمونه سوال پایه یازدهم انسانی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه دهم انسانی
پایه دهم انسانی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال پایه دهم انسانی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه دهم ریاضی
پایه دهم ریاضی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال پایه دهم ریاضی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه دهم تجربی
پایه دهم تجربی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال پایه دهم تجربی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه دوازدهم
پایه دوازدهم

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال پایه دوازدهم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یایه دهم الکترونیک
یایه دهم الکترونیک

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یایه دهم الکترونیک قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یایه یازدهم الکترونیک
یایه یازدهم الکترونیک

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یایه یازدهم الکترونیک قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یایه دوازدهم الکترونیک
یایه دوازدهم الکترونیک

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یایه دوازدهم الکترونیک قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم الکتروتکنیک
دهم الکتروتکنیک

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم الکتروتکنیک قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم الکتروتکنیک
یازدهم الکتروتکنیک

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم الکتروتکنیک قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم الکتروتکنیک
دوازدهم الکتروتکنیک

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم الکتروتکنیک قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم شبکه و نرم افزار رایانه
دهم شبکه و نرم افزار رایانه

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم شبکه و نرم افزار رایانه قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم شبکه و نرم افزار رایانه
یازدهم شبکه و نرم افزار رایانه

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم شبکه و نرم افزار رایانه قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم شبکه و نرم افزار رایانه
دوازدهم شبکه و نرم افزار رایانه

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم شبکه و نرم افزار رایانه قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم ساختمان
دهم ساختمان

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم ساختمان قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم ساختمان
یازدهم ساختمان

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم ساختمان قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم ساختمان
دوازدهم ساختمان

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم ساختمان قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم نقشه برداری
دهم نقشه برداری

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم نقشه برداری قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم نقشه برداری
یازدهم نقشه برداری

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم نقشه برداری قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم نقشه برداری
دوازدهم نقشه برداری

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم نقشه برداری قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم مکانیک خودرو
دهم مکانیک خودرو

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم مکانیک خودرو قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم مکانیک خودرو
یازدهم مکانیک خودرو

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم مکانیک خودرو قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم مکانیک خودرو
دوازدهم مکانیک خودرو

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم مکانیک خودرو قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم نقشه کشی عمومی
دهم نقشه کشی عمومی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم نقشه کشی عمومی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم نقشه کشی عمومی
یازدهم نقشه کشی عمومی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم نقشه کشی عمومی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم نقشه کشی عمومی
دوازدهم نقشه کشی عمومی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم نقشه کشی عمومی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم ساخت و تولید
دهم ساخت و تولید

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم ساخت و تولید قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم ساخت و تولید
یازدهم ساخت و تولید

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم ساخت و تولید قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم ساخت و تولید
دوازدهم ساخت و تولید

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم ساخت و تولید قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم تاسیسات
دهم تاسیسات

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم تاسیسات قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم تاسیسات
یازدهم تاسیسات

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم تاسیسات قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم تاسیسات
دوازدهم تاسیسات

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم تاسیسات قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم حسابداری
دهم حسابداری

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم حسابداری قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم حسابداری
یازدهم حسابداری

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم حسابداری قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم حسابداری
دوازدهم حسابداری

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم حسابداری قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم برق ساختمان
دهم برق ساختمان

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم برق ساختمان قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم برق ساختمان
یازدهم برق ساختمان

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم برق ساختمان قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم برق ساختمان
دوازدهم برق ساختمان

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم برق ساختمان قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم الکترونیک صنعتی
دهم الکترونیک صنعتی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم الکترونیک صنعتی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم الکترونیک صنعتی
یازدهم الکترونیک صنعتی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم الکترونیک صنعتی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم الکترونیک صنعتی
دوازدهم الکترونیک صنعتی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم الکترونیک صنعتی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم برق صنعتی
دهم برق صنعتی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم برق صنعتی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم برق صنعتی
یازدهم برق صنعتی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم برق صنعتی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم برق صنعتی
دوازدهم برق صنعتی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم برق صنعتی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم طراحی و توسعه صفحات وب
دهم طراحی و توسعه صفحات وب

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم طراحی و توسعه صفحات وب قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم طراحی و توسعه صفحات وب
یازدهم طراحی و توسعه صفحات وب

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم طراحی و توسعه صفحات وب قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم طراحی و توسعه صفحات وب
دوازدهم طراحی و توسعه صفحات وب

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم طراحی و توسعه صفحات وب قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم نقشه کشی ساختمان
دهم نقشه کشی ساختمان

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم نقشه کشی ساختمان قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم نقشه کشی ساختمان
یازدهم نقشه کشی ساختمان

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم نقشه کشی ساختمان قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم نقشه کشی ساختمان
دوازدهم نقشه کشی ساختمان

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم نقشه کشی ساختمان قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم تعمیر موتور و برق کامپیوتر
دهم تعمیر موتور و برق کامپیوتر

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم تعمیر موتور و برق کامپیوتر قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم تعمیر موتور و برق کامپیوتر
یازدهم تعمیر موتور و برق کامپیوتر

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم تعمیر موتور و برق کامپیوتر قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم تعمیر موتور و برق کامپیوتر
دوازدهم تعمیر موتور و برق کامپیوتر

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم تعمیر موتور و برق کامپیوتر قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم نقشه کشی ساختمان به کمک رایانه
دهم نقشه کشی ساختمان به کمک رایانه

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم نقشه کشی ساختمان به کمک رایانه قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم نقشه کشی ساختمان به کمک رایانه
یازدهم نقشه کشی ساختمان به کمک رایانه

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم نقشه کشی ساختمان به کمک رایانه قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم نقشه کشی ساختمان به کمک رایانه
دوازدهم نقشه کشی ساختمان به کمک رایانه

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم نقشه کشی ساختمان به کمک رایانه قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم حسابداری مالی
دهم حسابداری مالی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم حسابداری مالی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم حسابداری مالی
یازدهم حسابداری مالی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم حسابداری مالی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم حسابداری مالی
دوازدهم حسابداری مالی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم حسابداری مالی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دهم گرافیک رایانه ای
دهم گرافیک رایانه ای

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دهم گرافیک رایانه ای قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

یازدهم گرافیک رایانه ای
یازدهم گرافیک رایانه ای

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال یازدهم گرافیک رایانه ای قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

دوازدهم گرافیک رایانه ای
دوازدهم گرافیک رایانه ای

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال دوازدهم گرافیک رایانه ای قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

قابلیت های سایت جابر

نمونه سوال با خروجی ورد word
نمونه سوال با خروجی ورد word

در سایت جابر 12 نمونه سوالات معولا با خروجی PDF و خزوجی WORD برای دانلود قرار گرفته است

دانلود رایگان نمونه سوالات مقاطع مختلف
دانلود رایگان نمونه سوالات مقاطع مختلف

در سایت جابر 12 تمامی نمونه سوالات به صورت رایگان میباشد و برای دانلود نمونه سوالات پولی دریافت نمیشود

جستجوی و فیلتر دقیق نمونه سوالات
جستجوی و فیلتر دقیق نمونه سوالات

در یاست جابر 12 شما می توانید با فیلتر دقیق به نمونه سوال مورد نظر خود برسید و آنرا به صورت رایکان دانلود نمایید