مقطع تحصیلی

پایه اول
پایه اول

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال پایه اول قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه دوم
پایه دوم

در این قسمت تعداد 42 نمونه سوال پایه دوم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه سوم
پایه سوم

در این قسمت تعداد 175 نمونه سوال پایه سوم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه چهارم
پایه چهارم

در این قسمت تعداد 158 نمونه سوال پایه چهارم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه پنجم
پایه پنجم

در این قسمت تعداد 156 نمونه سوال پایه پنجم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه ششم
پایه ششم

در این قسمت تعداد 262 نمونه سوال پایه ششم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه هفتم
پایه هفتم

در این قسمت تعداد 496 نمونه سوال پایه هفتم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه هشتم
پایه هشتم

در این قسمت تعداد 618 نمونه سوال پایه هشتم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه نهم
پایه نهم

در این قسمت تعداد 444 نمونه سوال پایه نهم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه دهم
پایه دهم

در این قسمت تعداد 20 نمونه سوال پایه دهم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه یازدهم
پایه یازدهم

در این قسمت تعداد 23 نمونه سوال پایه یازدهم قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه دوازدهم ریاضی
پایه دوازدهم ریاضی

در این قسمت تعداد 171 نمونه سوال پایه دوازدهم ریاضی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه دوازدهم تجربی
پایه دوازدهم تجربی

در این قسمت تعداد 503 نمونه سوال پایه دوازدهم تجربی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه دوازدهم انسانی
پایه دوازدهم انسانی

در این قسمت تعداد 1196 نمونه سوال پایه دوازدهم انسانی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه یازدهم ریاضی
پایه یازدهم ریاضی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال پایه یازدهم ریاضی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه یازدهم تجربی
پایه یازدهم تجربی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال پایه یازدهم تجربی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه یازدهم انسانی
پایه یازدهم انسانی

در این قسمت تعداد 2 نمونه سوال پایه یازدهم انسانی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه دهم انسانی
پایه دهم انسانی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال پایه دهم انسانی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه دهم ریاضی
پایه دهم ریاضی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال پایه دهم ریاضی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

پایه دهم تجربی
پایه دهم تجربی

در این قسمت تعداد 0 نمونه سوال پایه دهم تجربی قرارداده شده است و شما می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود نمایید

قابلیت های سایت جابر

نمونه سوال با خروجی ورد word
نمونه سوال با خروجی ورد word

در سایت جابر 12 نمونه سوالات معولا با خروجی PDF و خزوجی WORD برای دانلود قرار گرفته است

دانلود رایگان نمونه سوالات مقاطع مختلف
دانلود رایگان نمونه سوالات مقاطع مختلف

در سایت جابر 12 تمامی نمونه سوالات به صورت رایگان میباشد و برای دانلود نمونه سوالات پولی دریافت نمیشود

جستجوی و فیلتر دقیق نمونه سوالات
جستجوی و فیلتر دقیق نمونه سوالات

در یاست جابر 12 شما می توانید با فیلتر دقیق به نمونه سوال مورد نظر خود برسید و آنرا به صورت رایکان دانلود نمایید